GRUPA ARCHE

Pobyty właścicielskie

REGULAMIN POBYTÓW WŁAŚCICIELSKICH W OBIEKTACH SIECI ARCHE

 

§ 1. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin pobytów właścicielskich w obiektach sieci ARCHE;

2. ARCHE - „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831001, posiadającą NIP 8211639335, REGON 710021277, kapitał zakładowy: 2.982.300,00 zł, wpłacony w całości, nr BDO: 000078804, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w myśl przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

3. Lokal – izba lub zespół izb, usytuowane w danym Obiekcie;

4. Obiekt – każdy Obiekt należący do sieci ARCHE, w którym świadczone są usługi hotelowe, gastronomiczne, konferencyjne i inne, a w którym Właściciel posiada jeden lub więcej Lokali;

5. Właściciel – osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem Lokalu, będąca jednocześnie stroną umowy najmu Lokalu (Wynajmującym), będącego w dyspozycji ARCHE;

6. Umowa Najmu – umowa najmu Lokalu zlokalizowanego w danym Obiekcie, zawarta pomiędzy ARCHE a Właścicielem;

7. Sezon Wysoki – okres wzmożonego ruchu w danych obiekcie, określony indywidualnie w Umowie Najmu.

 

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW RABATU

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu Lokalu, której stronami są ARCHE oraz Właściciel.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Lokalu bądź pokoi zlokalizowanych w Obiekcie, w którym Właściciel posiada Lokal, przez Właściciela na własne potrzeby, z zachowaniem prawa do otrzymania od ARCHE wynagrodzenia (czynszu), na warunkach określonych łączącej ARCHE i Właściciela Umowy Najmu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. OPŁATA ZA USŁUGI, ZASADY PŁATNOŚCI

1. W ramach pobytu właścicielskiego Właściciel otrzymuje ulgę na oferowane przez ARCHE usługi hotelarskie (nocleg ze śniadaniem) - w wysokości 50% ceny przedstawionej w ofercie Obiektu, w którym Właściciel posiada Lokal, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu oraz postanowień Umowy Najmu.

2. W wybranych Obiektach w Sezonie Wysokim Właściciel otrzymuje ulgę na oferowane przez ARCHE usługi hotelarskie (nocleg ze śniadaniem) w wysokości 20% ceny przedstawionej w ofercie Obiektu, w którym Właściciel posiada Lokal. Szczegółowe warunki udzielanych ulg w tych Obiektach reguluje Umowa Najmu.

3. Prawo do korzystania z ulg określonych w ust. 1 powyżej jest osobiste i przysługuje wyłącznie Właścicielowi po zweryfikowaniu jego tożsamości, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 4 Regulaminu.

4. Określone w ust. 1 powyżej ulgi nie przysługują na oferty promocyjne, sezonowe, pakietowane i rabatowane w inny sposób, ale Właściciel zachowuje pozostałe nieobjęte ww. ofertami przywileje wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. REZERWACJE

1. Właściciel może w jednym terminie zarezerwować maksymalnie tyle pokoi, ile posiada Lokali w danym Obiekcie. W przypadku jednak, gdy Właściciel posiada jeden Lokal w danym Obiekcie, może zarezerwować maksymalnie dwa pokoje, o ile nie ma możliwości znalezienia jednego pokoju odpowiadającego potrzebom danej rezerwacji.

2. Za zgodą Właściciela (potwierdzoną przy dokonywaniu rezerwacji bądź przy meldunku w Obiekcie), wyrażoną w formie mailowej, z pobytu w Obiekcie na takich samych zasadach jak Właściciel mogą skorzystać również członkowie rodziny Właściciela: współmałżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo. W takim wypadku Właściciel w formie mailowej, powołując się na numer zawartej z ARCHE umowy sprzedaży, Umowy Najmu bądź numer Lokalu w danym Obiekcie, wskazuje członków rodziny, którzy mogą skorzystać z przysługującego Właścicielowi rabatu.

3. Właściciel informuje o prawie do ulgi określonej w § 3 ust. 1 Regulaminu w chwili składania telefonicznej bądź mailowej rezerwacji. Brak informacji o przysługującej uldze podczas dokonywania rezerwacji uniemożliwia skorzystanie z niej.

4. W przypadku, gdy Właścicielem jest:

a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mają do nich zastosowanie ust. 1-3 powyżej;

b) spółka jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna, do wspólników tych spółek mają zastosowanie ust. 1-3 powyżej;

c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna bądź spółka akcyjna, do członków zarządu tych spółek mają zastosowanie pkt. 1-3 powyżej.

5. W przypadku pełnego obłożenia danego Obiektu, ARCHE zaproponuje Właścicielowi bądź osobom wymienionym w ust. 2 i 4 powyżej rezerwację w innym Obiekcie sieci ARCHE. W takim wypadku Właściciel bądź te osoby uprawnione są do skorzystania z pobytu w zaproponowanym Obiekcie z uwzględnieniem ulgi określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Właściciela lub osób wskazanych w § 4 ust. 2 bądź 4 Regulaminu zostaną wprowadzone do bazy danych ARCHE w ciągu maksymalnie 7 dni od daty przekazania danych.

2. Właściciel lub osoby wskazane w § 4 ust. 2 bądź 4 Regulaminu zobowiązują się poinformować ARCHE o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, ARCHE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

3. Administratorem danych osobowych ww. osób jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa. „ARCHE” S.A. będzie przetwarzać dane osobowe ww. osób z zastosowaniem zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Właściciel lub osoby wskazane w § 4 ust. 2 bądź 4 Regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ARCHE w celach statystycznych oraz marketingowych.

5. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Właściciel lub osoby wskazane w § 4 ust. 2 bądź 4 Regulaminu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§ 6. INNE POSTANOWIENIA

1. Ulgi określone w niniejszym Regulaminie nie podlegają odsprzedaży bądź przeniesieniu na inną osobę.

2. ARCHE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Pełny tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie ARCHE oraz Obiektach.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia Arche i naszych obiektów!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (więcej
informacji)